• Imprimeix

Consell de Direcció

Cos de l'article

D’acord amb el Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de la Generalitat,  a cada delegació territorial del Govern s’adscriu un Consell de Direcció de l'Administració Territorial de la Generalitat, òrgan de direcció i coordinació, on es comparteixen i treballen les prioritats de cada departament dins del mateix àmbit territorial. 
Aquest Consell es reuneix almenys una vegada al mes i sempre que ho consideri oportú el seu president.
 
 • President: Delegat Territorial del Govern a Tarragona
 • Membres: Els titulars dels òrgans territorials dels departaments que els representin en el territori de Tarragona
 • Secretari: El secretari de la Delegació Territorial del Govern a Tarragona

Podran assistir a les sessions del Consell els càrrecs dels departaments que el/la conseller/a corresponent consideri oportú, prèvia comunicació al president del Consell de Direcció.

 • Informar les disposicions de caràcter general que afectin directament i específicament l’àmbit de Tarragona. 
 • Tenir coneixement de les actuacions de l'Administració de la Generalitat i, si escau, de les seves entitats dependents o vinculades a l’àmbit de Tarragona. 
 • Fer el seguiment de les actuacions dels diversos departaments de l'Administració de la Generalitat en l’àmbit de Tarragona. 
 • Donar suport al delegat territorial del Govern en la seva funció de coordinació de les funcions i les activitats dels òrgans territorials dels departaments. 
 • Proposar al Govern, mitjançant el Departament de la Presidència, o als departaments totes les mesures que consideri convenients per millorar l'actuació de l'Administració de la Generalitat en el territori de Tarragona. 
 • Assessorar el delegat territorial del Govern en l'exercici de les seves funcions. 
 • Impulsar mesures de coordinació entre els diferents òrgans territorials dels departaments. 
 • Impulsar les relacions amb les altres administracions públiques del seu àmbit territorial. 
 • Facilitar l'acció de govern en l’àmbit territorial de Tarragona.

 

 

Sr.   Baptista Capell i Solsona, director

Serveis Territorials de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a Tarragona

 

Sra.   Inmaculada Reguant Espinal, directora

Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona

 

Sr.   Roger Pla Farnós, gerent

Regió Sanitària Camp de Tarragona

 

Sr.   Joan Carles de la Monja Martín, director

Serveis Territorials d'Interior a Tarragona

 

Sra.   Trinitat Castro Salomó, directora

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Tarragona

 

Sr.   Jordi Agras Estalella, director

Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Cultura

 

Sra.   Fina Palomar Torrente, directora

Serveis Territorials del Departament de Justícia a Tarragona

 

Sr. Francesc Tarragona Baró, director

Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona

 

Sra.   Carme Mansilla Cabré, directora

Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació a Tarragona

 

Sr.   Àngel Xifré Arroyo, director

Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Tarragona

 

Sr.   Joan Plana i Pons, responsable

Representació Territorial de l'Esport a Tarragona

 

Sra.   Lidia Bargas i Musoy, coordinadora

Representació Territorial de l'Institut Català de les Dones (ICD) a Tarragona

 

                                                            

Coordinació Territorial de Joventut a Tarragona

 

Sr.   Miquel Àngel Bru Esteban, responsable

Secretaria de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona

 

Data d'actualització:  13.07.2016