• Imprimeix

Consell de Direcció

Normativa

D’acord amb el Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de la Generalitat,  a cada delegació territorial del Govern s’adscriu un Consell de Direcció de l'Administració Territorial de la Generalitat, òrgan de direcció i coordinació, on es comparteixen i treballen les prioritats de cada departament dins del mateix àmbit territorial. 

 

Aquest Consell es reuneix almenys una vegada al mes i sempre que ho consideri oportú el seu president.

   Composició

 • President: Delegat Territorial del Govern a Lleida
 • Membres: Els titulars dels òrgans territorials dels departaments que els representin en el territori de Lleida
 • Secretaria: La Secretària de la Delegació Territorial del Govern a Lleida

      Podran assistir a les sessions del Consell els càrrecs dels departaments que el/la conseller/a corresponent consideri oportú, prèvia comunicació al president del Consell de Direcció.

   Funcions

 • Informar les disposicions de caràcter general que afectin directament i específicament l’àmbit de Lleida.
 • Tenir coneixement de les actuacions de l'Administració de la Generalitat i, si escau, de les seves entitats dependents o vinculades a l’àmbit de Lleida. 
 • Fer el seguiment de les actuacions dels diversos departaments de l'Administració de la Generalitat en l’àmbit de Lleida. 
 • Donar suport al delegat territorial del Govern en la seva funció de coordinació de les funcions i les activitats dels òrgans territorials dels departaments. 
 • Proposar al Govern, mitjançant el Departament de la Presidència, o als departaments totes les mesures que consideri convenients per millorar l'actuació de l'Administració de la Generalitat en el      territori de Lleida. 
 • Assessorar el delegat territorial del Govern en l'exercici de les seves funcions. 
 • Impulsar mesures de coordinació entre els diferents òrgans territorials dels departaments. 
 • Impulsar les relacions amb les altres administracions públiques del seu àmbit territorial. 
 • Facilitar l'acció de govern en l’àmbit territorial de Lleida.

Membres actuals

 

    

     Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida

 

     Sra.   Anna Feliu i Moragues, directora

     Serveis Territorials de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a Lleida

 

     Sr.   Miquel Àngel Cullerés i Balagueró, director

     Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida

 

     Sr.   Jordi Cortada Echauz, gerent

     Regió Sanitària de Lleida

 

     Sra.  Montse Meseguer Muñoz, directora

     Serveis Territorials d'Interior a Lleida

 

     Sra.   Dolors Tella i Albareda, directora

     Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Lleida

 

     Sr.   Josep Borrell i Figuera, director

     Serveis Territorials del Departament de Cultura a Lleida

 

     Sr.   Jaume Montfort i Samà, director

     Serveis Territorials del Departament de Justícia a Lleida

 

     Sr. Joan Santacana i Vélez, director

     Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida

 

     Sr.   Ramon Alturo i Lloan, director

     Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a Lleida

 

     Sr.   Ferran de Noguera i Betriu, director

     Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Lleida

  

     Sra.  Sílvia Rosanes Mulet, secretària 

     Secretaria de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida

 

     

   

Altres càrrecs de la Generalitat al territori

 

     Sr.   Joan Segura i Torres, responsable

     Representació Territorial de l'Esport a Lleida

 

     Sra.  Carme Castelló Gistau, coordinadora

     Representació Territorial de l'Institut Català de les Dones (ICD) a Lleida

 

     Sra.   Esperança Casas i Díaz, coordinadora                                                           

     Coordinació Territorial de Joventut a Lleida

 

     Sr.  Jordi Solà Gimeno, Cap 

     Regió d'Emergències de Lleida

Data d'actualització:  25.10.2016