Normativa

D’acord amb el Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de la Generalitat,  a cada delegació territorial del Govern s’adscriu un Consell de Direcció de l'Administració Territorial de la Generalitat, òrgan de direcció i coordinació, on es comparteixen i treballen les prioritats de cada departament dins del mateix àmbit territorial. 

 

Aquest Consell es reuneix almenys una vegada al mes i sempre que ho consideri oportú el seu president.

Composició

 • President: Delegat Territorial del Govern a les Terres de l’Ebre
 • Membres: Els titulars dels òrgans territorials dels departaments que els representin en el territori de les Terres de l’Ebre
 • Secretari: El secretari de la Delegació Territorial del Govern a les Terres de l’Ebre

Podran assistir a les sessions del Consell els càrrecs dels departaments que el/la conseller/a corresponent consideri oportú, prèvia comunicació al president del Consell de Direcció.

Funcions

 • Informar les disposicions de caràcter general que afectin directament i específicament l’àmbit de Terres de l’Ebre. 
 • Tenir coneixement de les actuacions de l'Administració de la Generalitat i, si escau, de les seves entitats dependents o vinculades a l’àmbit de les Terres de l’Ebre. 
 • Fer el seguiment de les actuacions dels diversos departaments de l'Administració de la Generalitat en l’àmbit de les Terres de l’Ebre. 
 • Donar suport al delegat territorial del Govern en la seva funció de coordinació de les funcions i les activitats dels òrgans territorials dels departaments. 
 • Proposar al Govern, mitjançant el Departament de la Presidència, o als departaments totes les mesures que consideri convenients per millorar l'actuació de l'Administració de la Generalitat en el territori de les Terres de l’Ebre. 
 • Assessorar el delegat territorial del Govern en l'exercici de les seves funcions. 
 • Impulsar mesures de coordinació entre els diferents òrgans territorials dels departaments. 
 • Impulsar les relacions amb les altres administracions públiques del seu àmbit territorial. 
 • Facilitar l'acció de govern en l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre.

 

Membres actuals 

Sr. Xavier Pallarès Povill, delegat territorial del Govern

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre

 

Sra. Rosa Peig Compte, directora

Serveis Territorials de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a les Terres de l’Ebre

 

Sra. Manolita Cid Espuny, directora

Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l’Ebre

 

Sr. Ismael Piñas Forcadell, director

Serveis Territorials de Salut a les Terres de l’Ebre

 

Sr. Joan Juan Aixa, director

Serveis Territorials d'Interior a les Terres de l’Ebre

 

Sr. Antonio Suárez Franquet, director

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l’Ebre

 

Sr. Ferran Bladé Pujol, director

Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre

 

Sra. Montserrat Ingla Torné, directora

Serveis Territorials de Justícia a les Terres de l’Ebre

 

Sra. Rosanna Fatsini Bonilla, directora

Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a les Terres de l’Ebre

 

Sra. Mercè Miralles Guerrero, directora

Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació a les Terres de l’Ebre

 

Sr. Ferran Grau Verge, director

Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a les Terres de l’Ebre

 

Sra. Cinta Espuny Vidal, responsable

Representació Territorial de l'Esport a les Terres de l’Ebre

 

Sra. Carme Valls Besalduch, coordinadora

Coordinació Territorial de l'Institut Català de les Dones (ICD) a les Terres de l’Ebre

 

Sra. Norma Pujol Farré, coordinadora                                                              

Coordinació Territorial de Joventut a les Terres de l’Ebre

 

Sr. Josep Albiol Fraile, cap de la Secretaria

Secretaria de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre

 

Data d'actualització:  20.12.2016