• Imprimeix

Normativa

 

Competències i organització

 • Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern. (DOGC 5256)
 • Decret 229/2006, de 30 de maig, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat  (DOGC 4646) (creació de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central i de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran)
 • Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC 4771)
 • Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat (DOGC 4089)
 • Decret 79/2001, de 6 de març, de creació de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre (DOGC 3353)
 • Decret 280/1986, de 9 de setembre, de creació de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat (DOGC 751) (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona)
 • Decret 33/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (DOGC 7041)
 • Decret 204/2016, d'1 de març, de modificació del Decret 33/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (DOGC 7071)


Nomenaments i càrrecs

Les delegacions territorials del Govern depenen del Departament de la Presidència. Els seus titulars, que són nomenats i separats del càrrec per Decret del Govern, tenen categoria de directors generals i a afectes protocolaris rang de secretaris generals.

 • Decret 116/2016, de 26 de gener, pel qual es nomena la senyora M. Rosa Amorós i Capdevila delegada territorial del Govern de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran

 

Procediment administratiu

 • Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració (DOGC 1234)
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC 5686)

 

Règim local

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases del règim local (BOE 80)
 • Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (BOE 96)
 • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (BOE 59)
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC 3887)
 • Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen els criteris de finançament del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, distribució i el finançament de les obres i serveis a incloure-hi (DOGC 932)

 

Organització territorial i millora urbana

 • Llei 30/2010, de 3 d'agost, de vegueries (DOGC 5708)
 • Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran (DOGC 6810A)
 • Llei 12/2010, de 19 de maig, del Consell de Governs Locals (DOGC 5638)
 • Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial (DOGC 4151)
 • Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial (DOGC 4215)
 • Decret 53/2012, de 22 de maig, pel qual es modifica el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial (DOGC 6135)

Consultes populars

 • Llei 4/2010, del 17 de març, de consultes populars per via de referèndum
 • Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana (DOGC 6715)

 

Seguretat pública

 • Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya (DOGC 3865)
 • Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya (DOGC 2401)
 • Decret 291/1999, de 9 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya

 

Urbanisme

 • Decret 68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat (DOGC 6628)
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (DOGC 4682)
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme (DOGC 5686)
 • Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (DOGC 6077)
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC 6623)
 • Decret 161/2016, de 2 de febrer, pel qual es modifica l'article 9 del Decret 68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat (DOGC 7052)

 

Joc i espectacles

 • Llei 15/1984, de 20 de març, del joc (DOGC 421)
 • Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc (DOGC 1418)
 • Llei 11/2009, del 16 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (DOGC 5419)
Data d'actualització:  10.02.2016