• Imprimeix

Funcions

La normativa vigent, que regula els òrgans territorials de la Generalitat, preveu també les funcions dels delegats i delegades territorials del Govern de la Generalitat en els respectius territoris. Aquestes funcions en concentren en els àmbits d’actuació següents:

 • Representació.
  El delegat o la delegada territorial és la persona designada per representar permanentment al Govern de la Generalitat en territori de la delegació i presideix en nom del Govern els actes que l’Administració de la Generalitat celebra en el corresponent àmbit territorial.
 • Informació.
  El delegat o la delegada territorial ha de rebre informació i, alhora, informar sobre l’acció del Govern i de la dels diferents departaments de la Generalitat en el seu territori. Aquesta funció implica la d’emetre informe sobre les disposicions de caràcter general i els assumptes tramitats pels departaments que incideixin en el seu àmbit territorial.
 • Coordinació.
  Els delegats o les delegades territorials del Govern coordinen les activitats dels serveis territorials que afecten diversos departaments. En aquest sentit, pel que fa al territori de la seva competència, els delegats o les delegades presideixen les reunions del Consell de Direcció de l’Administració Territorial de la Generalitat i assumeixen les relacions institucionals de l’Administració de la Generalitat amb la resta d’administracions públiques i d’estaments oficials.
 • Règim interior.
  El delegat o la delegada territorial dirigeix l’activitat administrativa de la delegació territorial corresponen, així com la de les unitats departamentals que tingui adscrites.
 • Altres.
  A més de les funcions específiques, els delegats o les delegades territorials del Govern realitzen en el seu àmbit territorial aquelles actuacions que expressament els encarreguen el Govern, el president, el vicepresident o un/a conseller/a, com per exemple fer el seguiment de l’execució dels plans i programes interdepartamentals.

 

Els delegats o les delegades territorials són també autoritat en matèria de seguretat (art. 4 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública a Catalunya). I els corresponen totes les funcions que la normativa vigent els atribueix: joc i espectacles (règim sancionador), protecció civil, trànsit i seguretat pública (participació en les Juntes Locals de Seguretat).

Data d'actualització:  06.11.2008