• Imprimeix

Adreça i telèfons

Càrrec: Delegat/ada territorial del Govern
Adreça
Plaça de Pompeu Fabra, 1
Població
17002 Girona
Telèfon
872 97 50 00
Fax
872 97 51 59
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre
de dilluns a divendres, de 9 a 17 h; dissabte, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 31 d'agost): de dilluns a divendres, de 9 a 15 h; dissabte, de 9 a 14 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre (si aquests dies coincideixen en dissabte o festiu, el registre romandrà tancat)

Aquesta oficina romandrà tancada els dissabtes 31 de març i 13 d'octubre de 2018.

Observacions
L'atenció al públic la realitza l'Oficina d'Atenció Ciutadana situada a la planta baixa de l'edifici.
Funcions de representació, d'informació, de coordinació i de règim interior del Govern de la Generalitat.

Fer el seguiment de l'execució dels plans i programes interdepartamentals.

Proposar als òrgans departamentals o interdepartamentals competents les actuacions que consideri adients, especialment la interposició de recursos i l'exercici d'accions en els termes que preveu la normativa vigent, en defensa de la Generalitat i de l'ordenament jurídic.

Totes les funcions que la resta de la normativa vigent atribueix als/a les delegats/des territorials del Govern de la Generalitat, entre les quals, en l'àmbit del Departament d'Interior, es troben les funcions que preveuen la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc, la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, i la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

Les delegacions territorials del Govern resten adscrites al Departament de la Presidència, mitjançant el Decret 1/2011, de 4 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència. No obstant això, quan executin funcions de l'àmbit competencial d'altres departaments en dependran funcionalment o en la forma que prevegui la normativa sectorial vigent.